نام محبوبه زارع
سمت مسئول امور آزمایشگاه
رشته تحصیلی دکترای تخصصی شیمی آلی
رتبه علمی استادیار
پست الکترونیک m.zare@ausmt.ac.ir
تلفن داخلی 163
نمابر --
رزومه
 نام معصومه رضایی مشایی
سمت کارشناس آزمایشگاه
مدرک تحصیلی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
پست الکترونیک m.rezaei@ausmt.ac.ir
تلفن داخلی 107
رزومه  
   
 نام یگانه سلیمی
سمت کارشناس آزمایشگاه
مدرک تحصیلی کارشناس شیمی
پست الکترونیک -
تلفن داخلی 107
رزومه  
   
 


نام سید رضا حسنی
سمت کارشناس آزمایشگاه
مدرک تحصیلی کارشناس ارشد فیزیولوژی دام
پست الکترونیک srzhassani@gmail.com
تلفن داخلی 155
رزومه