بازدید ریاست دانشگاه از غرفه دانشگاه در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان


.