حضور مدیر پژوهش و سرپرست آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در اولین همایش وقف علم وفناوری در آمل


.